DOKUMENTI

P R A V I L N I K o prijemu i otpustu korisnika u Zajednici stambenih jedinica Zaklade Zajednički put

Na temelju čl. Br.13. st. 6. alineje 3. stavka Zaklade „Zajednički put“ Upravni odbor  Zaklade 28.11.2011., donosi:

P  R  A  V  I  L  N  I  K

o prijemu i otpustu korisnika u Zajednici stambenih jedinica  Zaklade Zajednički put

  1. 1.    UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuju uvjeti koje moraju ispunjavati osobe za smještaj u zajednici stambenih jedinica Zaklade Zajednički put , utvrđivanje reda prvenstva za prijem, postupak prijema i tijela koja su nadležna za prijem, smještaj u zajednici stambenih jedinica, razlozi za otkaz smještaja u zajednici stambenih jedinica.

Članak 2.

Smještaj u zajednicu stambenih jedinica ostvaruje se na temelju ugovora o smještaju.

Članak 3.

Smještaj u zajednicu stambenih jedinica ostvaruju  osobe starije od 65 godina, s prebivalištem ili boravištem u gradu Zagrebu.

Smještaj u zajednicu stambenih jedinica ne mogu ostvariti osobe oboljele od psihičkih i zaraznih bolesti, te osobe kojima se zbog njihovog psihofizičkog stanja ne može osigurati odgovarajuća skrb u zajednici stambenih jedinica.

Potrebna dokumentacija koju je potrebno priložiti uz zahtjev za smještaj u zajednicu stambenih jedinica  su:

–        domovnica

–        potvrda o prebivalištu

–        odrezak od mirovine i potvrde o ostalim prihodima

–        medicinska dokumentacija i potvrda  liječnika da ne boluje od zaraznih i psihičkih bolesti.

Pravo prvenstva za prijam u zajednicu stambenih jedinica imaju članovi Zaklade koji ispunjavaju uvjete iz stavka 1. i stavka  2. ovog članka.

Članak 4.

O prijemu korisnika, redoslijedu prijema i otpustu korisnika odlučuje Povjerenstvo za prijem i otpust korisnika ( u daljnjem tekstu : Povjerenstvo) koje imenuje Upravni odbor Zaklade Zajednički put.

Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka čine: dva stručna radnika Zaklade, stručni radnik iz Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, obiteljski liječnik i  član Upravnog odbora.

Članak 5.

Članovi Povjerenstva iz svojih redova biraju predsjednika.

Članak 6.

Povjerenstvo obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama koje se održavaju po potrebi. Sjednice Povjerenstva saziva predsjednik Povjerenstva, po potrebi.

O svom radu Povjerenstvo vodi zapisnik.

Članak 7.

Povjerenstvo donosi odluke većinom glasova svih članova.

Sjednici Povjerenstva mogu biti nazočni i drugi stručni radnici Zaklade.

Članak 8.

Prije donošenja odluke o prijemu   Povjerenstvo obavlja provjeru da li je izvršen dobar izbor vrste smještaja, ovisno o zdravstvenom stanju osobe koju treba primiti u zajednicu stambenih jedinica.

Povjerenstvo može pozvati na razgovor osobu koju treba primiti u zajednicu stambenih jedinica i njezine obveznike uzdržavanja.

Povjerenstvo može tražiti dodatnu medicinsku dokumentaciju ili pravne isprave. Povjerenstvo može tražiti i mišljenje stručnjaka ( liječnika, pravnika) kod donošenja odluke prijemu.

Članak 9.

Povjerenstvo donosi odluku o prijemu ili odbijanju zahtjeva za smještaj uzajednicu stambenih jedinica.

  Članak 10.

O redoslijedu prijema Povjerenstvo sastavlja liste čekanja.

   Članak 11.

Liste čekanja sadrže:

  1. Redni broj
  2. Ime, prezime, datum rođenja i adresu prebivališta osobe
  3. Datum utvrđivanja liste
  4. Uputu o pravu na prigovore

 Članak 12.

Osoba koja ima za to pravni interes ima pravo uvida u liste čekanja i dokumentaciju na temelju koje je donesena odluka o prijemu, time da pravni interes mora dokazati predočenjem adekvatne dokumentacije iz koje će isti biti razvidan.

Na liste čekanja osoba koja ima pravni interes može podnijeti pisani prigovor u roku 15 dana od dana zaprimanja odluke o prijemu, Upravnom odboru Zaklade.

Članak 13.

Konačne liste čekanja utvrđuje Upravni odbor Zaklade.

Članak 14.

Prije smještaja zajednicu stambenih jedinica Upraviteljica Zaklade  sklapa s osobom koja se prima u zajednicu stambenih jedinica, ugovor o smještaju.

Ukoliko prođe više od jedne godine od vremena donošenja odluke o smještaju do sklapanja ugovora o smještaju, Zaklada može tražiti medicinsku dokumentaciju o korisniku ne stariju od tri (3) mjeseca.

Članak 15.

Ugovor sadrži:

–        ime, prezime, OIB, adresu prebivališta odnosno naziv i sjedište ugovornih strana,

–        naznaku usluge koja će se pružati korisniku,

–        obvezu korisnika na plaćanje smještaja u zajednici stambenih jedinica, kao i točnu visinu, tj. način utvrđivanja visine naknade za druge usluge, prema izboru i potrebama korisnika

–        način plaćanja smještaja

–        naznaku smještaja ( jednokrevetni, dvokrevetni apartman)

–        odredbe o prestanku ugovora,

–        druga prava i obveze ugovornih strana

–        mjesto i datum sklapanja ugovora i potpis ugovornih strana

  1. 2.    SMJEŠTAJ U ZAJEDNICI STAMBENIH JEDINICA ZAKLADE ZAJEDNIČKI PUT

Članak 16.

Smještaj u zajednici stambenih jedinica provodi se sukladno sklopljenom ugovoru o smještaju i pravilnicima zajednice stambenih jedinica.

Članak 17.

Korisnik se u zajednicu stambenih jedinica prima u pravilu na neodređeno vrijeme, osim u iznimnim slučajevima.

Članak 18.

Za vrijeme smještaja u zajednicu stambenih jedinica Zaklade, Zaklada osigurava: stanovanje, uz mogućnost korištenja dodatnih usluga ovisno o potrebama i interesima korisnika ( priprema i dostava ručka, čišćenje i pospremanje stana, pranje i peglanje rublja ), usluge socijalnog rada i radne aktivnosti, korištenje slobodnog vremena i druge usluge utvrđene ugovorom o smještaju.

Zaklada osigurava i primjereni postupak s preminulim korisnikom, a koji će biti pobliže uređen pojedinačnim ugovorom sa svakim pojedinim korisnikom.

Članak 19.

U slučaju pogoršanja zdravstvenog stanja korisnika, korisnika se može, na prijedlog liječnika i stručnih radnika Zaklade te u dogovoru s korisnikom smještaja i članovima njegove  obitelji, odnosno obveznicima uzdržavanja, premjestiti u ustanovu koja raspolaže odjelom za pojačanu njegu.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, korisnik sklapa ugovor o smještaju s ustanovom u kojoj će biti smješten, dok se Ugovor sa Zakladom raskida s trenutnim učinkom.

Članak 20.

U slučaju smrti korisnika, obveznik uzdržavanja ili druga osoba koju je korisnik naveo kao ovlaštenika, dužan je u roku od 5 (pet) dana od smrti, osloboditi apartman od osobnih stvari korisnika i za to vrijeme plaćati cijenu smještaja, umanjenu za troškove dodatnih usluga.

U cilju izvršenja obveza iz stavka 1. ovog članka, obveznik plaćanja ili druga osoba koju je korisnik naveo kao ovlaštenika supotpisuje ovaj Ugovor, te ovjerava svoj potpis na istom.

Članak 21.

Korisnik koji je smješten u zajednicu stambenih jedinica, dužan je plaćati cijenu usluge smještaja po cijeni utvrđenoj odlukom Upravnog odbora. Korisnik koji koristi dodatne usluge dužan je plaćati  Zakladi cijenu navedenih usluga, a prema obračunu pružatelja dodatnih  usluga.

U slučaju da član Zaklade korisnik nema dovoljno sredstava za podmirenje troškova smještaja i dodatnih usluga, Zaklada preuzima plaćanje razlike i podmirenje troškova džeparca. Odluku o visini džeparca korisnika smještaja donosi Upravni odbor Zaklade.

Članak 22.

Za plaćanja koja korisnik izvrši Zakladi nakon roka određenog za uplatu, Zaklada ima pravo zaračunati zakonsku zateznu kamatu na dugovani iznos.

Članak 23.

Korisnik je dužan nadoknaditi Zakladi svaku štetu na inventaru ili imovini zajednice stambenih jedinica koju korisnik počini namjerno ili iz krajnje nepažnje, a u koju svrhu će se prilikom stupanja u posjed korisnika, sačiniti primopredajni zapisnik u kojem će biti naveden detaljan popis inventara, te opis i stanje samog prostora, a biti će supotpisan od strane ovlaštenog predstavnika Zaklade i korisnika, a biti će sastavni dio svakog pojedinačnog ugovora sa svakim pojedinim korisnikom.

               

3.PRESTANAK SMJEŠTAJA U ZAJEDNICI STAMBENIH JEDINICA ZAKLADE ZAJEDNIČKI PUT

Članak 24.

Smještaj u zajednicu stambenih jedinica  prestaje:

–        Otkazom ugovora,

–        Sporazumom stranaka

–        Ne pridržavanjem ugovornih odredaba

–        Smrću korisnika

–        Istekom ugovora

Članak 25.

Korisnik može otkazati ugovor o smještaju u svako vrijeme, temeljem pismenog zahtjeva, a sukladno odredbama zaključenog ugovora o smještaju.

Članak 26.

Korisniku se može  izvanredno otkazati ugovor o smještaju s trenutnim otkaza u slučaju:

–        Neplaćanja cijene usluge  smještaja u roku od 30 dana nakon pismeno izjavljene opomene

–        Učestalost nanošenja štete inventaru i drugoj imovini u zajednici stambenih jedinica.

–        Kad je daljnji smještaj u zajednici stambenih jedinica postao nemoguć zbog promjena u psihofizičkim osobinama korisnika i nepostojanje uvjeta za odgovarajući tretman u zajednici stambenih jedinica.

–        U svim drugim slučajevima utvrđenim zaključenim ugovorom o smještaju

                                             

Članak 27.

O raskidu ugovora o smještaju Zaklada je dužna, najmanje mjesec dana prije raskida obavijestiti samog korisnika i obveznike uzdržavanja, osim u slučaju izvanrednog otkaza, a sve sukladno ovom Pravilniku i zaključenog Ugovora o smještaju.

Članak 28.

Tumačenje odredaba ovoga Pravilnika daje  Upravni odbor Zaklade.

Članak 29.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave.