DOKUMENTI

POSLOVNIK O RADU

Na temelju članka 13. stavka 6 alineje 3. i članka 14. st.2  Statuta Zaklade „Zajednički put“ Upravni odbor Zaklade na svojoj 4.  sjednici 30. ožujka  2009. donosi

P O S L O V N I K  

O RADU UPRAVNOG ODBORA

I   UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Odredbama ovog Poslovnika uređuje se način rada Upravnog odbora Zaklade „Zajednički put“ (u daljnjem tekstu: Upravni odbor), a naročito: postupak donošenja akata Upravnog odbora, prava i dužnosti članova Upravnog odbora kao i druga pitanja u svezi s radom Upravnog odbora.

Članak 2.

Upravni odbor Zaklade je tijelo Zaklade čija su prava i obveze utvrđene aktom o osnivanju i Statutom Zaklade.

Sastav, imenovanje i razrješenje članova Upravnog odbora, djelokrug i ovlaštenja Upravnog odbora utvrđeni su Statutom Zaklade.

Članak 3.

Upravni odbor obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama.

Upravni odbor radi i razmatra pitanja iz svog djelokruga rada na sjednicama.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se najmanje 4 (četiri) puta godišnje, a prema potrebi i češće.

Članak 4.

Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Upravnog odbora (u daljnjem tekstu: predsjednik)  koji njima rukovodi.

U slučaju odsutnosti predsjednika sjednice Upravnog odbora saziva i njima rukovodi drugi član Upravnog odbora, kojeg odredi predsjednik.

II SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA

Članak 5.

Sjednice Upravnog odbora u pravilu se održavaju u sjedištu Zaklade, a iznimno se mogu održavati i na drugom mjestu.

Predsjednik brine o pripremanju i sazivanju sjednica Upravnog odbora.

Sjednicu Upravnog odbora saziva predsjednik po vlastitoj ocjeni, na zahtjev većine članova Upravnog odbora kao i na zahtjev Upravitelja Zaklade.

Članak 6.

Poziv na sjednicu dostavlja se u pismenoj formi članovima Upravnog odbora, najkasnije pet (5) dana prije dana određenog za održavanje sjednice. Iznimno u hitnim slučajevima predsjednik može sazvati sjednicu u roku kraćem od pet (5) dana, telefonski ili na drugi odgovarajući način

U pozivu na sjednicu navode se slijedeći podaci:

– vrijeme održavanja sjednice,

– mjesto održavanja sjednice,

– prijedlog dnevnog reda.

Uz poziv na sjednicu dostavljaju se cjeloviti materijali o predmetima čije je razmatranje utvrđeno u prijedlogu dnevnog reda, kao i zapisnik sa prethodne sjednice.

Članak 7.

Poziv i materijal za sjednicu dostavlja se i Upravitelju/ici  Zaklade.

Sjednicama Upravnog odbora ima pravo prisustvovati i Upravitelj/ica Zaklade, koji/a sudjeluje u radu Upravnog odbora bez prava odlučivanja.

Predsjednik Upravnog odbora može na sjednicu pozivati i druge osobe radi davanja stručnih mišljenja i podataka o pojedinim pitanjima dnevnog reda sjednice.

Administrativne i tehničke poslove za Upravni odbor obavlja administrativni djelatnik Zaklade.

III TIJEK SJEDNICE

Članak 8.

Predsjednik otvara sjednicu Upravnog odbora

Prije početka sjednice predsjednik Upravnog odbora utvrđuje da li je na sjednici nazočan potreban broj članova Upravnog odbora Zaklade.

Članak 9.

Prije utvrđivanja dnevnog reda predsjednik daje kratke upute i u svezi rada sjednice.

Dnevni red sjednice Upravnog odbora utvrđuje Upravni odbor.

Članak 10.

Predsjednik i članovi Upravnog odbora mogu na sjednici Upravnog odbora predložiti da se razmatranje određenog predmeta uvrsti u dnevni red sjednice.

Članak 11.

Nakon što se utvrdi dnevni red sjednice, pristupa se razmatranju i prihvaćanju zapisnika s prethodne sjednice.

Tijekom razmatranja zapisnika članovi Upravnog odbora mogu iznositi primjedbe na tekst zapisnika, ukoliko smatraju da u zapisniku nisu točno i istinito navedeni podaci o sadržaju sjednice.

O iznijetim primjedbama odlučuje Upravni odbor, a prihvaćene se primjedbe unose u zapisnik sjednice.

Članak 12.

Trajanje rasprave o pojedinim predmetima, u pravilu, nije vremenski ograničeno i sudionici mogu više puta uzimati riječ prilikom razmatranja istog predmeta.

Predsjednik Upravnog odbora dužan je osigurati nesmetano izlaganje svih članova odbora prilikom razmatranja predmeta koji su uvršteni u dnevni red sjednice.

U slučaju procjene da će rasprava o nekom predmetu potrajati duže vremena, predsjednik može predložiti Upravnom odboru da se ograniči vrijeme izlaganja sudionika u raspravi u toj točki dnevnog reda.

Članak 13.

Ako se tijekom rasprave utvrdi da je prijedlog materijala nepotpun upravni odbor Zaklade može odlučiti da se rasprava o tom prijedlogu prekine, zatraži njegova nadopuna, te da se rasprava provede na jednoj od slijedećih sjednica.

Upravni odbor može odlučiti da se rasprava o pojedinom predmetu dnevnog reda zaključi, iako lista članova koji su se javili za raspravu nije iscrpljena. Ako je pitanje o kojem se raspravlja dovoljno razjašnjeno da se može donijeti odluka, predsjednik može zaključiti raspravu, iako svi govornici koji su se prijavili nisu sudjelovali u raspravi. Predsjednik opominje govornika koji se u raspravi o pojedinoj točki dnevnog reda udalji od predmeta rasprave. Ako se nakon drugog poziva ne drži predmeta rasprave predsjednik ga može prekinuti. Kada utvrdi da nema više prijavljenih za raspravu predsjednik zaključuje raspravu.

Članak 14.

Član Upravnog odbora može podnijeti amandman na svaki prijedlog ili pitanje stavljeno na dnevni red sjednice Upravnog odbora.

Ako je na jedan predmet dnevnog reda podnijeto više amandmana, predsjednik stavlja svaki amandman na glasovanje po redoslijedu predlaganja.

Prije prelaska na raspravu o podnijetom amandmanu, predsjednik će zatražiti mišljenje od podnositelja prijedloga.

Ako podnositelj prijedloga prihvati amandman na prijedlog dokumenta, o amandmanu se ne provodi rasprava.

Podnositelj amandmana može povući amandman u toku rasprave sve do stavljanja amandmana na glasanje.

U slučaju da Upravni odbor usvoji amandman, amandman se ugrađuje u prijedlog dokumenta o kojem se raspravlja na sjednici Upravnog odbora.

Članak 15.

Članovi Upravnog odbora i drugi sudionici sjednice, mogu u tijeku sjednice od podnositelja prijedloga i od Predsjednika tražiti dodatna objašnjenja u svezi s pitanjem o kojem se raspravlja.

Članak 16.

Nakon završene rasprave o pojedinim pitanju pristupa se konačnoj formulaciji odluke, zaključka ili drugog akta o kojem će se glasovati.

Do konačne formulacije prijedloga za glasovanje može se doći na temelju:

–                prijedloga danog u materijalu za sjednicu;

–                prijedloga proizašlog iz rasprave na sjednici.

Predsjednik formulira prijedlog i stavlja ga na glasovanje.

Članak 17.

Ako pitanje koje se razmatra na sjednici Upravnog odbora ne zahtjeva donošenje odluke ili zaključka prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.

Po završenom razmatranju pojedinih predmeta, Upravni odbor donosi odluke, zaključke i druge

akte.

ZAPISNICI

Članak 18.

O tijeku sjednice Upravnog odbora vodi se zapisnik.

Zapisnik vodi zapisničar

Predsjednik Upravnog odbora dužan je osigurati osobu za vođenje zapisnika.

Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora Zaklade najmanje sadržava: redni broj sjednice, datum i mjesto održavanja sjednice, vrijeme početka i završetka sjednice, imena nazočnih i nenazočnih članova Upravnog odbora i imena ostalih osoba pozvanih da sudjeluju u radu sjednice, zaključak o usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice, predložen i usvojen dnevni red sjednice, kratki sadržaj izvješća i prijedloga o pojedinim točkama dnevnog reda, kratku raspravu o pojedinim točkama dnevnog reda, rezultat glasovanja, zaključke odnosno odluke i druge akte donesene po pojedinim točkama dnevnog reda te potpis predsjednika Upravnog odbora i zapisničara.

Član Upravnog odbora, koji je na sjednici izdvojio mišljenje o određenom pitanju, može tražiti da se njegovo mišljenje unese u zapisnik.

Predsjednik može odrediti da se u zapisnik unesu i drugi podaci o tijeku sjednice.

Članak 19.

O izradi zapisnika, formulaciji usvojenih odluka, zaključaka i drugih akata, njihovom provođenju, objavljivanju i čuvanju skrbi predsjednik Upravnog obora i upravitelj Zaklade.

Zapisnici, odluke i zaključci sa sjednica Upravnog odbora čuvaju se u Zakladi.

Zapisnici sa sjednica dostavljaju se osnivaču.

Uza zapisnik prilažu se: – poziv za sjednicu s dnevnim redom

–  materijali dostavljeni uz poziv

–  posebno izrađene odluke ili drugi akti doneseni na sjednici

ODRŽAVANJE REDA NA SJEDNICI

Članak 20.

Za vrijeme sjednice Upravnog odbora Zaklade sve nazočne osobe dužne su poštivati odredbe ovoga Poslovnika, savjesno i odgovorno koristiti se svojim ovlaštenjima.

Članak 21.

O redu na sjednici Upravnog odbora Zaklade stara se predsjednik, odnosno član koji ga zamjenjuje.

Za povredu reda na sjednici mogu se izreći sljedeće mjere:

–                opomena;

–                oduzimanje riječi;

–                udaljenje sa sjednice.

Mjere izriče predsjednik Upravnog obora Zaklade, odnosno član koji ga zamjenjuje.

Članak 22.

Opomena se izriče osobi koja je svojim ponašanjem i uzimanjem riječi bez odobrenja, upadanjem u riječ govornika ili sličnim postupcima narušava normalan rad sjednice.

Članak 23.

Mjera oduzimanja riječi izriče se osobi koja ne poštuje odredbe ovoga Poslovnika, osobi koja se i nakon upozorenja u izlaganju ne pridržava dnevnog reda, te osobi koja prekorači dopušteno vrijeme izlaganja.

Članak 24.

Mjera udaljenja sa sjednice izriče se osobi koja u izlaganju vrijeđa ili na drugi način izaziva nazočne na sjednici, upotrebljava riječi koje nisu primjerene sjednici ili ne postupi po nalogu predsjednika kada ga je opomenuo ili mu oduzeo riječ.

Osoba kojoj je izrečena mjera udaljenja sa sjednice dužna je odmah napustiti prostoriju u kojoj se održava sjednica. Predsjednik će nastaviti sa radom tek kada izrečena mjera bude izvršena. Mjera udaljenja sa sjednice izriče se jednokratno samo za tu sjednicu.

ODGAĐANJE I PREKID SJEDNICE

Članak 25.

Sjednica Upravnog odbora Zaklade odgađa se kada nastupe okolnosti zbog kojih nije moguće održati sjednicu u zakazano vrijeme. Sjednica se odgađa i kada se utvrdi da na sjednici nije nazočan potreban broj članova.

Sjednicu odgađa predsjednik.

Članak 26.

Sjednica se prekida:

–                kada se u tijeku sjednice broj prisutnih članova Upravnog odbora smanji ispod broja koji je potreban za kvorum,

–                kada dođe do težeg narušavanja reda na sjednici, a predsjednik nije u mogućnosti osigurati red,

–                sjednica se može prekinuti i radi kraćeg odmora,

–                i u drugim slučajevima kada to Upravni odbor smatra potrebnim.

Članak 27.

Sjednica Upravnog odbora  Zaklade zaključuje se kada se iscrpe sve točke dnevnog reda.

IV. NAČIN ODLUČIVANJA

Članak 28.

Upravni odbor odluke donosi većinom glasova svih članova.

Upravni odbor pravovaljano raspravlja i odlučuje kad je na sjednici nazočna većina članova Upravnog odbora.

Članak 29.

Glasovanje na sjednicama Upravnog odbora je javno, osim ako Upravni odbor ne odluči drugačije.

Glasovanje se vrši dizanjem ruke ili poimenično.

O kojim će se predmetima glasovati poimenično odlučuje predsjednik Upravnog odbora.

Poimenično se glasuje i ako to zahtjeva jedan od članova Upravnog odbora i ako je njegov zahtjev podržala većina članova Upravnog odbora.

Članovi Upravnog odbora mogu glasovati „za“ ili „protiv“ prijedloga o kojem se glasuje, a mogu se suzdržati od glasovanja.

V.  AKTI UPRAVNOG ODBORA

Članak 30.

U obavljanju poslova iz svog djelokruga Upravni odbor donosi odluke, zaključke i druge opće akte.

Članak 31.

Akte Upravnog odbora potpisuje predsjednik.

VI.  PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

Članak 32.

Prava i dužnosti predsjednika su:

–                saziva i  rukovodi sjednicom Upravnog odbora Zaklade

–                započinje sjednicu Upravnog odbora Zaklade, utvrđuje potreban broj nazočnih članova poradi pravovaljanog odlučivanja;

–                predlaže dnevni red sjednice i brine se da se sjednica odvija prema prihvaćenom dnevnom redu;

–                održava red na sjednici i daje riječ nazočnima;

–                upozorava članove Upravnog odbora Zaklade kao i osobe koje su nazočne na sjednici da se pridržavaju dnevnog reda;

–                može udaljiti svaku osobu koja narušava rad na sjednici;

–                utvrđuje formulaciju prijedloga i daje ga na glasovanje;

–                utvrđuje i objavljuje rezultate glasovanja;

–                brine se da se o radu sjednice vodi zapisnik;

–                brine se da se u radu Upravnog odbora poštuju odredbe zakona, akta o osnivanju, Statuta i drugih općih akata Zaklade;

–                potpisuje odluke, zaključke, preporuke, mišljenja i prijedloge i opće akte koje donsoi Upravni odbor Zaklade;

–                obavlja i druge poslove sukladno Statutu i ovom Poslovniku.

Članak 33.

Članovi Upravnog odbora imaju pravo i dužnost prisustvovati sjednicama Upravnog odbora te sudjelovati u njegovom radu i odlučivanju.

Članovi Upravnog odbora imaju pravo pokretanja inicijative za razmatranje pojedinih pitanja na sjednici Upravnog odbora i pravo prijedloga za unošenje pojedinih pitanja u dnevni red.

Članak 34.

Članovi Upravnog odbora imaju pravo upućivati pitanja predsjedniku Upravnog odbora i Upravitelju Zaklade u svezi s provođenjem zaključaka Upravnog odbora i u svezi s radom Zaklade.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Izmjene i dopune ovoga Poslovnika donosi Upravni odbor na prijedlog upravitelja i  članova Upravnog odbora Zaklade.

Članak 36.

Ovaj poslovnik stupa na snagu 8. dan od dana objave se na oglasnoj ploči u sjedištu Zaklade.

U Zagrebu, ___________ 2009.

Klasa:

Urbroj:

PREDSJEDNIK

UPRAVNOG ODBORA

___________________________

Utvrđuje se da je ovaj Poslovnik objavljen na oglasnoj ploči u sjedištu Zaklade