DOKUMENTI

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJI POSLOVA

Na temelju članka 130. Zakona o radu (NN 137/04 – pročišćeni tekst i 68/95) i članka 13. Statuta Zaklade „Zajednički put“ na svojoj 4. sjednici, 30. ožujka 2009., donio je

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJI POSLOVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova ( u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje unutarnje ustrojstvo, sistematizacija poslova, potreban broj radnika, uvjeti koje moraju ispunjavati radnici te druga pitanja od značaja za unutarnje ustrojstvo i sistematizaciju poslova Zaklade „ Zajednički put“ – odnosno Poslodavac (u daljnjem tekstu Zaklada ili Poslodavac).

II. SISTEMATIZACIJA POSLOVA I BROJ RADNIKA

Članak 2.

Sistematizacijom poslova uređuju se svi poslovi koji se obavljaju u Zakladi. Sistematizacija poslova temelj je za utvrđivanje uglavaka pojedinog ugovora o radu kojeg Zaklada sklapa sa svakim radnikom glede naziva, narav ili vrste rada kao i utvrđivanje obveze radnika u obavljanju poslova.

Čanak 3.

Osim općih uvjeta utvrđenih zakonom kojima radnik mora udovoljiti za rad na određenom radnom mjestu radnik mora ispunjavati i posebne uvjete.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se i posebni uvjeti ( u daljnjem tekstu: stručni uvjeti ) i to:

–       stručna sprema;

–       radni staž u struci;

–       posebna znanja, sposobnosti, vještine i ispiti.

Pod stručnom spremom smatra se stupanj obrazovanja stečen školovanjem ili stupanj stručne spreme određenog zanimanja koji je radnik stekao savladavanjem određenog i odobrenog programa školovanja u obrazovnoj ustanovi.

Pod radnim stažem  u struci  smatra se vrijeme koje je radnik proveo na radu obavljajući određeni posao za koje se školovao, a što je evidentirano u radnoj knjižici.

Pod posebnim znanjima i vještinama smatraju se ona znanja i vještine koje su potrebne radi uspješnog i potpunog obavljanja posla ( znanje stranog jezika, edukacija, poznavanje rada na računalu i sl. ).

Poseban stručni ispit kao uvjet za obavljanje poslova obvezan je kada je zakonom ili propisom to predviđeno (doktorat, magisterij, stručni ispit i sl. )

Članak 4.

U Zakladi se sistematiziraju poslovi i zadaće na 4. radna mjesta za 4. izvršitelja.

Članak 5.

Radna mjesta s opisom poslova i zadaća koje radnici obavljaju, stručnim uvjetima koje radnici moraju ispunjavati i potrebnim brojem izvršitelja su:

  1. 1.     Naziv radnog mjesta: Upravitelj/ica

Stručni uvjeti: VSS – dip.soc. radnik ili dip. pravnik

–       3 godine radnog iskustva u struci;

–       samostalnost u radu;

–       rad u zahtjevnim situacijama;

–       organizacijske sposobnosti;

Opis poslova:

–       zastupa i upravlja Zakladom i odgovara za njezino poslovanje;

–       predlaže Upravnom odboru godišnji financijski plan prihoda i rashoda Zaklade;

–       podnosi izvješće Upravnom odboru o stanju i poslovima i financijskom planu Zaklade;

–       vodi poslove Zaklade sukladno odlukama Upravnog odbora Zaklade;

–       provodi odluke Upravnog odbora Zaklade;

–       sastavlja izvještaje Upravnog odbora Zaklade;

–       podnosi izvještaje o radu i polaže Zakladniku, nadležnom tijelu Državne uprave, tijelima uprave nadležnim za poslove financiranja i tijelu nadležnog državnog ureda za reviziju o imovinskom i financijskom planu Zaklade.

Za svoj rad neposredno odgovara Upravnom odboru Zaklade.

  1. 2.     Naziv radnog mjesta: Socijalni radnik

Stručni uvjeti: Pravni fakultet, Studijski centar socijalnog rada;

–       VSS socijalni radnik;

–       dvije godine radnog staža u struci;

–       poznavanje rada na PC-u;

–       položen stručni ispit sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.

Broj izvršitelja: 1

Opis poslova i zadaća:

–       sudjeluje u donošenju i provedbi programa rada Zaklade;

–       prati stručnu literaturu, sudjeluje u radu stručnih timova, komisija i radnih grupa;

–       priprema informacije o radu Zaklade;

–       predlaže poduzimanje mjera u cilju poboljšanja uvjeta i stručnosti rada Zaklade;

–       surađuje s nadležnim centrima za socijalnu skrb.

Obavlja i ostale stručne poslove koje mu povjeri Upravitelj/ica.

Za svoj rad odgovara neposredno Upravitelju/ici Zaklade.

3. Naziv radnog mjesta :  Psiholog

Stručni uvjeti:  Studij psihologije

– VSS psiholog

– Najmanje tri godine rada u struci

– Poznavanje rada na PC-u;

– Dodatne edukacije iz  savjetodavnih  i  terapijskih i  tehnika

Broj izvršitelja : 1

Opis poslova i zadaća:

– Sudjeluje u donošenju i provođenju programa i rada Zaklade;

– Prati stručnu literaturu, sudjeluje u radu stručnih timova, komisija i radnih grupa;

– Priprema informacije o radu  Zaklade;

– Priprema i obavlja savjetovališni, grupni i individualni rad s starijim osobama u lokalnoj

zajednici;

– Organizira i vodi savjetovališta za starije osobe

Obavlja i ostale stručne poslove koje mu odredi upravitelj/ica Zaklade.

  1. 3.     Naziv radnog mjesta: Administrativni djelatnik

Stručni uvjeti: SSS administrativni ili ekonomski smjer,

–       poznavanje rada na PC-u (word, exell),

–       položen državni stručni ispit.

Broj izvršitelja: 1

Opis poslova i zadaća:

–       Obavlja administrativne poslove za potrebe Zaklade;

–       Vodi blagajnu, brine o putnim nalozima;

–       Vodi urudžbene knjige;

–       Vodi brigu o pravodobnom potpisivanju i otpremi pošte Zaklade;

–       Prepisuje tekstove na računalu, piše po diktatu, umnožava materijale.

Obavlja druge stručne poslove po nalogu upravitelja/ice.

Za svoj rad odgovara neposredno Upravitelju/ici Zaklade.

Zaklada vođenje knjigovodstvenih poslova povjerava ovlaštenom knjigovodstvenom servisu.

III. NAČIN RADA ZAKLADE

Članak 6.

Obavljanje poslova i zadaća u Zakladi obavlja se na temelju plana i programa rada Zaklade.

Upravitelj/ica  Zaklade, vodi rad i poslovanje Zaklade.

U slučaju odsutnosti ili spriječenost upravitelja/ice, u rukovođenju, zamjenjuje osoba koju on/ona odredi.

Raspored poslova i zadaća kao i vođenje Zaklade ostvaruje se putem upravitelja/ice kao voditelja Zaklade.

Članak 7.

Radnici su dužni obavljati poslove i zadaće u skladu s propisima i pravilima struke i službe, te su za svoj rad odgovorni neposredno rukovoditelju i upravitelju/ici Zaklade.

Pod drugim poslovima po nalogu upravitelja/ice  Zaklade propisanim ovim Pravilnikom smatraju se poslovi koji po prirodi stvari proizlaze iz samog naziva i opisa poslova, kao i stručne spreme koju radnik posjeduje.

Članak 8.

Na pitanja koja nisu utvrđena ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe Zakona.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8. dan od dana objave  na oglasnoj ploči.