DOKUMENTI

PRAVILNIK ZA OSTVARIVANJE FINANCIJSKE POTPORE

P R A V I L N I K
O UVJETIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE

FINANCIJSKE POTPORE  IZ SREDSTAVA

ZAKLADE ZAJEDNIČKI PUT

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuju uvjeti, način i postupak za ostvarivanje financijske potpore iz sredstava Zaklade Zajednički put (u daljnjem tekstu Zaklada), za programe i projekte neprofitnih organizacija i ustanova koji su namijenjeni poboljšanju kvalitete života osoba starije životne dobi na području grada Zagreba i s prebivalištem u Gradu Zagrebu.

Članak 2.

Sredstva financijske potpore za programe i projekte iz članka 1. ovoga Pravilnika osiguravaju se svake godine Godišnjim financijskim planom prihoda i rashoda Zaklade.

Programi i  projekti neprofitnih organizacija i ustanova moraju obuhvaćati aktivnosti usmjerene na ostvarenje svrhe Zaklade, i to slijedeća područja aktivnosti:

–      uslužni i socijalni servisi;

–      briga o zdravlju

–      kulturni, društveni i rekreacijski programi

Članak 3.

Postupak odobravanja financijske potpore iz sredstava Zaklade je sljedeći:

 1. Raspisivanje javnog natječaja
 2. Prikupljanje prijava na javni natječaj
 3. Utvrđivanje koje prijave ispunjavaju uvjete natječaja
 4. Procjena prijavljenih programa i projekata
 5. Odabir programa i projekta i utvrđivanje visine financijske potpore
 6. Dostava pisanog odgovora sudionicima javnog natječaja o odobravanju/neodobravanju financijske potpore
 7. Sklapanje ugovora o financiranju programa i projekata sa neprofitnom organizacijom ili ustanovom.

II. KRITERIJI DODJELE SREDSTAVA

Članak 4.

           Kriteriji za odabir programa i projekta su:

– kvaliteta ponuđenog programa i projekta i njihov doprinos ostvarenju svrhe Zaklade,

– originalnost, stupanj inovacije i napretka te realistične i transparentne financijske procjene,

– doprinos programa i projekta ukupnom razvoju društva,

– realan odnos troškova i očekivanih rezultata programa.

III. POSTUPAK DODJELE SREDSTAVA

Članak 5.

Upravni odbor osniva i imenuje Povjerenstvo za odabir programa i projekata, na prijedlog upravitelja Zaklade.

Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana i to jednog stručnjaka s područja socijalne skrbi- zaposlenika Zaklade ,upravitelja Zaklade i tri člana Upravnog odbora ,

Povjerenstvo za svoj rad ne ostvaruju pravo na naknadu.

Članak 6.

Zadaće povjerenstva su:

–       prikupljanje prijava na natječaj i otvaranje zaprimljenih prijava

–       utvrđivanje koje prijave ispunjavaju uvjete natječaja

–       procjena programa i projekata

–       predlaganje programa i projekata za odabir i predlaganje visine financijske potpore

–       dostavljanje pisane obavijesti sudionicima o rezultatima natječaja

Članak 7.

Povjerenstvo neće razmatrati prijave koje su dostavljene nakon roka za podnošenje prijava i ako ne zadovoljavaju uvjete natječaja.

Članak 8.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja Zaklada.

IV. NATJEČAJ

Članak 9.

(1) Financijska potpora za programe i projekte dodjeljuje se javnim natječajem koji se raspisuje jednom ili najviše dva puta godišnje, na internetskim stranicama Zaklade.

(2) Natječaj za dodjelu sredstava raspisuje Upraviteljica Zaklade na temelju Odluke Upravnog odbora.

(3) Tekst natječaja sadrži:

 1. predmet i uvjete za prijavu na natječaj
 2. rok u kojem se podnosi prijava
 3. naziv i adresu tijela kojem se podnosi prijava,
 4. popis dokumenata koje je podnositelj prijave dužan priložiti prijavi,
 5. napomenu da se za sredstva Zaklade ne mogu natjecati trgovačka društva (d.d. i d.o.o.) i obrti,
 6. upozorenje da nepotpuni i nepravodobni zahtjevi neće biti uzeti u obzir,
 7. rok u kojem će podnositelji prijave biti izviješteni o rezultatu natječaja

(4) Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana od dana objave natječaja.

(5) Sve dostavljene prijave programa i projekata trebaju se pridržavati uvjeta i kriterija natječaja jer u protivnom neće biti uzete u razmatranje.

Prijave programa i projekata podnose se na službenim obrascima koji se nalaze na internetskim stranicama Zaklade,  a mogu se  i  osobno preuzeti u Zakladi.

Prijave na natječaj se podnose u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvaraj – za Natječaj“, preporučenom pošiljkom.

Članak 10.

Uvjeti natječaja:

–       neprofitne organizacije i ustanove moraju biti upisane u registar

–       korisnici programa moraju biti građani Grada Zagreba

–       provođenje programa i projektna ne smije trajati dulje od 12 mjeseci

–       neprofitne organizacije i ustanove moraju imati osigurane ljudske i materijalne resurse za provedbu programa i projekta

–       program i projekt mora biti besplatan za  korisnike kojima je namijenjen

–       program i projekt se provodi na području Grada Zagreba

Članak 11.

Rok u kojem će podnositelji prijave na natječaj biti izviješteni o rezultatima natječaja je 14 dana od donošenja odluke o odabiru.

Članak 12.

Prijava na natječaj sadrži:

–       ispunjen, potpisan i ovjeren službeni obrazac za prijavu programa i projekta

–       izvadak iz registra ne stariji od 30 dana

–       dokaz financijske sposobnosti

Članak 13.

Zaklada i neprofitne organizacije i ustanova kojima je dodijeljena financijska potpora sklapaju ugovor o financijskoj potpori kojim se uređuju međusobna prava i obveze.

Članak 14.

Neprofitna organizacija i ustanova kojima je dodijeljena financijska potpora dužne su dostaviti Povjerenstvu opisno i financijsko izvješće o utrošenim sredstvima.

Članak 15.

1.)   Povjerenstvo podnosi Upravnom odboru  izvješće i obrazloženje prijedloga odabira.

2.)   Odluku o odabiru neprofitnih organizacija i  ustanova kojima će se dodijeliti sredstva Zaklade, donosi Upravni odbor

Članak 16.

Ukoliko se utvrdi da su sredstva za pojedini program i projekt dodijeljena na temelju neistinitih podataka primatelj financijske potpore gubi pravo na dodijeljena sredstva te je dužan izvršiti povrat novčanih sredstava Zakladi.

Članak 17.

Članovi Upravnog odbora i/ili zaposlenici Zaklade ili članovi njihove uže obitelji ne mogu se natjecati za ostvarivanje financijske potpore iz sredstava Zaklade.


V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Tumačenje odredaba ovoga Pravilnika daje  Upravni odbor Zaklade.

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave.